สวนผักที่บ้านฉัน

ทางบริษัทฯ ได้จับมือกับทางสมาคมบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทย ภายใต้การขับเคลื่อนของ สสส. จัดกิจกรรมการปลูกแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว                 ในที่ทำงาน โดยมุ่งหวังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์          รวมไปถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้อีกด้วย