ขยับกาย สลายพุง

ทางบริษัทฯ ได้จับมือกับทาง สมาคมบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทย ภายใต้การขับเคลื่อนของ สสส. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย                             โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังที่ถูกวิธี รวมถึงการควบคุมน้ำหนัก โดยยึดหลัก 3 อ. คือ ออกกำลังกาย อาหาร และ อารมณ์